Wie is ons?

Voetspore Gemeenskapskerk is ‘n familie van broers en susters in Christus wat die Here as hulle Vader liefhet en daarom ook mekáár – én almal binne hulle invloedsfeer – met die liefde van Christus dien.

(Joh 13:35, 1 Joh 3:16, 1 Joh 4)

Ons Fokus

Ons Visie, Missie en Waardes

Ons Leierspan

Kliek vir meer

Ons Reis

Kliek vir meer

Ons Droom?

Kliek vir meer

ONS GEMEENTEVISIE

`n Geloofsfamilie wat, al meer getrou aan God,
gemeenskapsgerig lééf!

ONS GEMEENTEMISSIE

Om ons geloofsfamilie deurlopend uit te brei en d.m.v. `n vyfvoudige geestelike reis (kernprosesse) toe te rus om ons gemeenskap en die wêreld al meer te help verander deur te groei in doelgerigte Godsverheerliking.

ONS WAARDES

Ons lys van waardes sal binnekort hier geplaas word.

Ons is `n diverse geloofsgemeenskap wat ouderdom en spiritualiteit aanbetref. Ons bedien jonk en oud op tradisionele en vernuwende maniere deur kinderpreke, jeuglesse, tradisionele en informele eredienste op Sondae.

Deur die week reik ons uit na mekaar in verskillende groepe – Bybelstudie-, klein- en gebedsgroepe, asook na ons gemeenskap waar ons poog om voortdurend `n positiewe verskil te maak.

Ons hoofdoel is om elkeen wat deel word van ons “familie” tot `n ware dissipel van Jesus Christus te help vorm wat nie net bely wat hul glo nie, maar dit ook elke dag lééf.

Dissipels leef ‘n lewe in oorvloed en help mense om ‘n lewe in oorvloed te leef deur hulle te help om:

 • ware lewensvrede te beleef (deur God se liefde in hulle harte te plant)
 • ‘n egte lewenstuiste te vind (deur hulle deel te maak van ‘n versorgende geloofsgemeentskap)
 • lewenskrag te ervaar (deur suiwer Woordverkondiging, Sakramente en gebed in die erediens)
 • lewensvernuwing te ondergaan en (deur hulle te help om hulle volle potensiaal te ontdek)
 • lewensvervulling te vind (deur hulle in staat te stel om hulle gawes en talente in diens van die Here te gebruik.

Ons is ‘n tradisionele NG gemeente wat ook vernuwend dink en optree.  Ons is al vir meer as 50 jaar besig om die goeie nuus van die evangelie in woord en daad in die Lyttelton-omgewing in Centurion uit te dra.  Hoewel ons ‘n relatiewe klein gemeente is, het ons ‘n groot hart:  ‘n hart vir die mense in ons omgewing en ‘n hart vir mense wat soekend is na lewe in oorvloed.

Ons Leierspan

Ds Manie Groenewald

Ds Manie Groenewald

Leraar

082 7707 465

Stuur epos

Prof Chris de Wet

Prof Chris de Wet

Aflosleraar

Ds Manie Groenewald

Ds Manie Groenewald

Bestuurspanleier

082 7707 465

Stuur epos

Johan de Wet

Johan de Wet

Bedryfspanleier

082 453 3723

Stuur epos

Marelize Botha

Marelize Botha

Bedieningspanleier

082 560 9260 

Stuur epos

Madelaine Steyn

Madelaine Steyn

Kantoorbestuurder

082 7707 465

Stuur epos

Tannie Dolly Pienaar

Tannie Dolly Pienaar

Orrelis

079 038 3883

Stuur epos

Schalk Meyer

Schalk Meyer

Kerkraadvoorsitter

082 520 0186

Stuur epos

Jaco van As

Jaco van As

Leier Ouderling

079 197 6267

Stuur epos

Christo van der Berg

Christo van der Berg

Leier Diaken

083 447 2354 

Stuur epos

Angelique Esterhuizen

Angelique Esterhuizen

Jeugleier

072 486 6878

Stuur epos

Willem Scholtz

Willem Scholtz

Koster

082 853 9588

 

Simon Mtimunye

Simon Mtimunye

Terreinopsigter

072 744 5529

 

Tiny Mtimunye

Tiny Mtimunye

Fasiliteite Versorger

072 744 5529

 

Ons reis tot hier toe...

Ons gemeente is gestig op 7 Augustus 1958 en het in 2018 ons sestigste bestaansjaar gevier.

Ons het ontstaan uit Lyttelton Moedergemeente. Die afstigting is gelei deur ds M.J. Smuts.

Die eerste leraar was ds M.J. Smuts (1959–1963) en daarna ds J.G. du Plessis (1963–1969), ds J.J. Keyter (1969–1982), ds A. van Zyl (1979–1982), C.W. du Toit (1982–1993), ds H.J.M. Smuts (1982–1989), ds F. Schoeman (1993–2017), ds B.R. van Graan, ds L. Lodewyk en ds en ds J.H. (Manie) Groenewald (2018–). Die kerkgebou is ingewy op 6 Mei 1961. Later is die kerksaal gebou (1973). In 1960 is die eerste pastorie in Hans Strijdomlaan gebou en in 1984 die tweede pastorie in Krugerlaan. Hierna word die terrein omhein en die parkeerterrein geteer. Oor die jare het ‘n hele aantal teologiese studente hulle praktiese gemeentejaar-opleiding by ons gedoen – Malan Nel, Lodewyk Sutton, Bianca van Graan, Anandi Vosloo, Carli Haasbroek en Heinrich Momberg.

In April 2017, na `n bediening van 28 jaar, is ds. Freddie Schoeman baie onverwags aan sy hart dood – dit was `n geweldige skok vir die gemeente. Vir die res van 2017 en die begin van 2018, neem Lodewyk Sutton leiding in die gemeente. Na `n uitgebreide en deelnemende beroepsproses het ds. Manie Groenewald op 1 April 2018 as voltydse leraar in die gemeente begin werk.

Ons gemeente is tans 62 jaar oud met net minder as 700 lidmate (belydend en doop) 1 voltydse predikant en 1 gemeentejaarstudent. Ons is ‘n voorstedelike gemeente in Lyttelton manor, Centurion en bedien ons direkte area, alhoewel ons lidmate versprei is oor die hele Centurion-area en selfs wyer.

Alhoewel Lyttelton-oos oor baie jare grotendeels `n tradisionele gemeente binne die N.G. Kerk was, is `n droomspan reeds in 2007 gevorm wat met `n proses van vernuwing begin het. Hierdie vernuwingsreis is verder geneem deur ds. Manie en die huidge leierspan.

Van “Dissipels wat vrugdra tot eer van die Vader (Joh. 15:8) het ons beweeg na `n nuwe visie:

`n Geloofsfamilie wat, al meer getrou aan God, gemeenskapsgerig lééf!

Met die volgende as ons GEMEENTEMISSIE

Om ons geloofsfamilie deurlopend uit te brei en d.m.v. `n vyfvoudige geestelike reis (kernprosesse) toe te rus om ons gemeenskap en die wêreld al meer te help verander deur te groei in doelgerigte Godsverheerliking.

Ons droom daarvan om, onder die leiding van die Heilige Gees, in ons gemeente gelowiges te help vorm om dissipels van Jesus te wees wat na mekaar en ons gemeenskap sal uitreik tot eer van die Here.

Dankie dat jy deel is van ons gemeente se reis tot hiertoe. Reis asb. saam met ons verder as `n geloofsfamilie van God (oud en jonk) wat nie net onwrikbaar in Hom glo nie, maar hul geloof in Hom ook elke dag daadwerklik lééf!

Ons Droom

Hierdie droom is nie ons droom nie. Dis God se droom vir ons. Die droom bestaan uit vyf groepe van drie stellings elk – ‘n totaal van vyftien stellings. In elkeen van hierdie groepe verwys die eerste van die drie stelling na ons verhouding met God, die tweede na ons verhouding met mekaar as gemeentelede, en die derde na ons verhouding met die gemeenskap en die wêreld waarbinne die Here ons geplaas het.

Ons realiseer ons droom hoofsaaklik deur ons bedieninge.

Ons droom van ‘n gemeente …

 • Waar elkeen weet God se genade beteken Hy het elke mens onvoorwaardelik lief en waar elkeen dit in dankbaarheid aanvaar; (Joh 3:16; Lukas 15; 2 Pet 3:9; Lukas 7:36-50)
 • Wat mekáár genadig is deur mekaar lief te hê, geduld met mekaar te beoefen en mekaar te vergewe; (Matt 18; 1 Joh 4; 1 Kor 13) en
 • Wat God se liefde deur praktiese diens aan die samelewing toon. (Matt 25:31-46; Jak 1:26)
 • Wat in gemeenskap met die Vader en met mekaar onder sy sorgsame liefde groei en gedy (Matt 6:25-34);
 • Wat as huisgesin van God soos familie met mekaar saamleef en waar almal tuis is en voel (Ef 2:19); en
 • Waar die warmte van hulle onderlinge liefde aantreklik is vir mense wat (nog nie) deel daarvan is nie (Joh 13:34-35).
 • Waar elkeen naby God leef deur gereeld in gebed na Hom toe gaan (Matt 6:5-15; Lukas 11:1-13; 5:16; 6:12);
 • Wat God in hulle samekomste met opgewondenheid en toewyding eer, dien en aanbid (2 Kron 5:11-14; Hand 4:23-31; Heb 10:24-25); en
 • Wie se deernis met die nood van die wêreld hulle dring om gereeld daarvoor by Hom in te tree (Matt 6:9-10; Matt 14:14).
 • Waar elkeen in geloof groei en al hoe meer Jesus se karakter en gesindheid toon (Fil 2:5-11; Rom 12:1-2; Joh 13:12-17; 2 Kor 3:18; Kol 3:10);
 • Waar elkeen toegerus word vir hulle dienswerk (Heb 10:24; Ef 4:11 en 12; 2 Tim 3:16-17; Ef 2:10); en
 • Wat deur sout-wees en lig-wees die wêreld ‘n beter plek maak (Matt 5:13-16).
 • Wat gehoorsaam is aan God se roeping om sy koninkryk in die wêreld te vestig (Markus 1:15; Matt 10:7-8; Luk 4:17-19; Op. 21:1-5);
 • Waar lidmate hulle funksie in die liggaam getrou en met geesdrif vervul (Ef 4:16; 1 Kor 12); en
 • Waar lidmate hulle lewensroeping ontdek en dit ywerig nastreef (Joh 20:21; Markus 8:33-38; Hand 1:8.