Wat doen ons?

Die Bestuurspan

Vanaf 2008 het die gebruik in die NG Kerk ontstaan om die dag-tot-dag-bestuur vand ie gemeentes in ‘n dagbestuur se hande te laat. Ons gemeente het dié span die Bestuurspan gedoop.

Die bestuurspan moet klein genoeg wees om effektief te wees, maar groot genoeg om alle fasette effektief te kan bestuur. Ons gemeente se betuurspan bestaan uit:

Die leraar, voorsitters van die kerkraad; ouderlingraad; diakonie; bedryfds- en bedieningspan, die ondervoorsitter van die kerkraad, voorsitters van finansies en die jeug asook die administratiewe bestuur. Tien lede wat elke aspek van die gemeente dek.

Die Bedryfspan koördineer die logistieke ondersteuning van die aktwiteite van die Bedieningspan.

Kontak Johan de Wet 082 453 3723.

Dit behels:

Die taakspan vir Eiendomme – die omsien na die fisieke fasiliteit van die gemeente

Die taakspan vir Administrasie – die taakspan wat sorg dat die administrasie van die gemeente op datum is

Die taakspan vir Finansies – die taakspan wat sorg die gemeente se finansiële sake in orde is

Die taakspan vir Personeel – die taakspan wat sorg dat die personeelaangeleenthede van die gemeente onder beheer is.

Die taakspan vir Kommunikasie – die taakspan wat sorg dat die aktiwiteite van die gemeente doeltreffend gekommunikeer word.

Die Bedieningspan koördineer die vyf groot prosesse van geloofsvorming:

Kontak Marelize Botha 082 560 9260.

Missionale visie, die buzzword van ons tyd en die breinkind van Ds Freddie Schoeman, moet voete kry na buite. Maar hoe?

In Lyttelton-Oos is die voertuig hiervoor die bediening span. Die geestelike versorging van die gemeente asook uitreike en verskeie ander opbouingsaksies word in dié span vergestalt. Sendingwerk begin in jou lewensruimte, jou werk, jou huis, jou alledaagse kontakte of “Moments of Truth”.

Die span word funksioneel verdeel in hierdie prosse:

Die inkomproses

– die proses waardeur mense deel word van die gemeente

Die versorgingsproses

– die proses waardeur ons na mekaar omsien en vir mekaar omgee

Die toewydingproses

– die proses waardeur ons al hoe meer die krag en teenwoordigheid van die Here in ons lewens beleef

Die toerustingproses

– die proses waardeur ons ons potensiaal ontdek en toegerus word vir dienswerk in die koninkryk van God

Die uitstuurproses

– die proses waardeur ons uitgestuur word om te gaan vrug dra in die gemeenskap en die wêreld

Gemeente se 5 Kernprosesse

Uitreik & Inkom

(Evangeliese taak)
…waardeur mense God se liefde en genade vir hulle (her-) ontdek en so (meer toegewyde) gelowiges word.

Versorging

(Herderlike taak)
…waardeur gelowiges al hoe meer ingetrek en deel gemaak word van ons sorgsame en hegte geloofsgemeenskap.

Toewyding

(Profetiese taak)
…waardeur versorgdes gehelp word om in `n dieper verhouding met God te staan en vanuit daardie verhouding, daagliks meer toegewyd aan God te leef.

Toerusting

(Lerende taak)
…waardeur toegewydes hul Godgegewe potensiaal ontdek (talente en gawes) en toegerus word vir hulle roeping en diens binne die geloofsgemeenskap en wêreld.

Uitstuur

(Apostoliese taak)
…waardeur toegerustes gemobiliseer word om uit te reik na ons breër gemeenskap en die wêreld om God se koninkryk dáár sigbaar, verstaanbaar en voelbaar te maak (Hand. 1:8)

Die Inkomproses

  • fokus op die vriendelike en gulhartige verwelkoming van lidmate en vreemdelinge in die gemeente. Dit verwelkom besoekers, nuwe intrekkers en bestaande lidmate by byeenkomste. Nuwe Intrekkersontbyte word kwartaalliks gehou en nuwe intrekkers word sodoende in die gemeente-aktiwiteite ingelyf.

Die Versorgingsproses

  • vertak in velerlei bene soos die jeugbediening, ouer lidmaatbediening wat ook Klum Immergroen insluit, hospitaalbesoekbediening, die Magrietjies vir ons vroue en dan ons ongste hulpgroep, Klip Harde Hout vir die manne.

Die Groeiproses

  • is die grootste proses en baie uiteenlopende aksies soos die Alpha- en Deltakursusse vorm deel van dié bediening. Ons het ‘n Bybelskool op Wiele (BSOW) wat kursusse aan lidmate bied om geestelik te groei. Die kategeseskool en kinderbediening staan sentraal in die proses. Erediensbediening met die musiek en die projeksiespan vorm deel van die erediensbelewingsproses.

Uitstuur- of vrugdraproses

  • Die kerkraad het in 2009 besluit om die finansies van die kerk in twee op te deel, naamlik die gemeentefonds of bedryfsfonds en die geloofofferfonds, wat fokus op uitreiking en sending.

Aktiwiteite

Gebed

Alle persoonlike gebedsversoeke kan op Sondae in die gebedsbokse by kerkdeure geplaas word. Ds. Manie neem hierdie gebedsversoeke persoonlik in ontvangs en hanteer dit, waar só aangedui, totaal konfidensieel.

Bybelstudies

Vroue Bybelstudie: Dinsdagoggende 09:00 in die gemeentesentrum.

Gemengde Bybelstudie: Woensdagmiddae 15:30 by De Oude Arte, Hans Strijdomlaan. Kontak ds. Manie vir meer inligting.

Emmaus Walks

Emmaus Walks vind twee maal per jaar plaas. Dit is ‘n 72-uur intensiewe geestelike groei geleentheid. Die ervaring van ‘n leeftyd.

Kontak Schalk Meyer vir meer inligting: 0825200186